මත්පැන් ඔන්ලයින් ඔස්සේ අලෙවියට අනුමැතිය නොලැබේ

107

මත්පැන් ඔන්ලයින් ඔස්සේ අලෙවියට අනුමැතිය ලබා නොදීමට කොවිඩ් -19 පැතිරීම වැළක්වීමේ කාර්ය සාධක බළකාය පියවර ගෙන තිබේ.

ඒ සඳහා මුදල් අමාත්‍යංශය විසින් ප්‍රතිපත්තිමය එකඟතාවය ලබාදී අනුමැතිය සඳහා එම මධ්‍යස්ථානයට යොමුකර තිබුණි.

නමුත් එම තීරණය ක්‍රියාත්මක කළහොත් කොවිඩ් තත්ත්වය තවත් වර්ධනය වියහැකි බව පවසමින් විවිධ සංවිධාන ඊට විරෝධය දැක්වීය.