2022 පළමු ශ්‍රේණියට ළමුන් ඇතුලත් කර ගැනීමේ අයදුම්පත් නිකුත් කෙරේ

237

2022 වර්ෂය සදහා පළමු ශ්‍රේණියට සිසුන් ඇතුලත් කිරීමේ අයදුම්පත සහ ඊට අදාල උපදෙස් ඇතුලත් පත්‍රිකාව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය විසින් නිකුත් කර තිබෙනවා. අදාල අයදුම්පත සහ උපදෙස් පත්‍රිකාව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ නිළ වෙබි අඩවිය වන www.moe.gov.lk වෙත පිවිසීමෙන් බාගත කළ හැකියි.